• Home »
 • Общи условия за ползване
Общи условия за ползване

Политика на личните данни

„ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени тук, общите условия и договора.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме относно продукти или услуги;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

„ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

 

Общи условия

 1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на Онлайн магазина www.princeskabg.com, наричан за краткост Онлайн/ Електронен магазин, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством Онлайн магазина. Тези условия обвързват всички потребители-клиенти. Със заявяването поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  с подаването й потребителите/клиентите декларират, че са се съгласили и са приели условията на ДОГОВОРА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, че са направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че са приели и са се съгласили с Условия за ползване на сайта, собственост  на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД, които условия са публикувани на този интернет сайт www.princeskabg.com.
 2. След кликване на бутона за изпращане на поръчка, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
 3. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.
 4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.princeskabg.com и Потребителя. 4.1. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца /Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 5. Търговеца /Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Търговеца /Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
 5. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.princeskabg.com съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 6. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.princeskabg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

7.1. Облеклата представени в онлайн магазин www.princeskabg.com а са бутикови, произведени в лимитирани серии, „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да прави изменения в конструкцията, десена или в даден детайл от съответния артикул.

7.2. някои модели са с ръчно изработени елементи и/или с ръчно рисувани орнаменти, това ги прави уникати, което изключва напъната идентичност с модела, сниман в каталога на www.princeskabg.com.

 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд съответния град.

 

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

чрез използване на Онлайн магазин, собственост на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД,  ЕИК 205579215, със седалище и адрес на управление гр. Софияж.к. „Манастирски ливади, бл. 33, вх.В ап.45, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ АННА ДАМЯНОВА, с регистрирана търговска марка  „ПРИНЦЕСКА ”.

 

Този Договор при общи условия  се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД чрез уебсайта www.princeskabg.com.

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Условия за ползване на сайта, собственост  на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД, които условия са публикувани на този интернет сайт www.princeskabg.com.

„ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД   се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

І. ДЕФИНИЦИИ

”Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД, преди получаването на поръчаната стока/услуга

”Дистанционна търговия” - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

”Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

”Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сумата на лицето-приносител.

„Наложен платеж чрез Пощенски запис“ – на законово основание Наредба № Н – 18 от 2006г., чл. 3за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста на наредбата, пощенският паричен превод освобождава търговеца от издаването на фискална касова бележка. Услугата се извършва от лицензиран пощенски оператор, какъвто е ЕКОНТ. За направеното от Клиента плащане Еконт издава за пощенски превод на стойността на дължимият наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ Търговеца от задължението да издава касова бележка.

„PayPal” – електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банков превод, електронно разплащане чрез уеб сайт

”Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покука Уебсайта, посредством публикувани оферти.

”Потребител” – Всеки регистриран и нерегистриран Посетител в Уебсайта, извършил заявление за покупка от онлайн магазина www.princeskabg.com .

”Търговец” - „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  в качеството си на производител, продавач или на дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина

”Търговски партньори” – Търговци с които „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  е в дългосрочни търговски отношения

ІІ. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ, РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

 1. Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  , може да се регистрира като купувач на оферираните в него, стоки/услуги.
 2. Регистрацията е безплатна.
 3. Потребителският профил се създава автоматично при поръчка на всички клиенти на онлайн магазина, които са реализирали поне една поръчка.
 4. Потребителски профил може да бъде достъпен по всяко време и всеки клиент може да следи статуса на активните си поръчки.
 5. Условията за регистрация, дерегистрация и за ползване на сайта  са публикувани и са неразделна част от Общите условия, а именно: „Общи условия за ползване на сайта”.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

 1. Настоящият Договор е за продажба на стоки /услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД , в качеството му на производител, дистрибутор и продавач, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез Наложен платеж чрез Пощенски запис, банков път, PayPal или друг начин договорен между потребителя и представител на електронния магазин.
 2. 2. Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите предложени на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.princeskabg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 4. Всички продукти в Уебсайта са от името и адреса на Търговеца - „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  , ЕИК 203466343, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ. 203 No 10, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ ДИАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
 5. Продуктите задължително съдържат информация за:

5.1. основните характеристики на стоките или услугите;

5.2. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

 1.  „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да прави промени в десените и кройката на представените модели в онлайн магазина с цел подобряване на качеството и конструкцията на детските облекла.

6.1. Някои модели са с ръчно изработени елементи и/или с ръчно рисувани орнаменти, това ги прави уникати, което изключва пълната идентичност с модела, сниман в каталога в онлайн магазина на www.princeskabg.com.

 1. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка за България се обявяват при генериране на поръчката.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД е в състояние да приема поръчки за доставка на стоки/услуги представени в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД  няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.
 2. За приетата поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него е-мейл адрес във формата за поръчка или регистрационна форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.
 3. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
 4. Всички цени на оферираните стоки/услуги са с включеното ДДС.
 5. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се  отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.
 6. Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

 

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1.1.Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Като Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 1. Поръчаната стока се доставя до 10 ( десет) работни дни на посочения адрес, при условие, че адресът е точен.
 2. Ако не бъде осигурен достъп на посоченият адрес и клиентът не бъде открит, поръчката се счита за отпаднала и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 3. Обслужващата куриерска фирма е ‘’Еконт’’ или друг партньор на ПРИНЦЕСКА ООД.
 4. Цената на доставката се изчислява на база тегло на пратка и се генерира автоматично от модула на ‘’Еконт’’ при заявление за поръчка, за територията на Република България.
 5. Цената за доставки извън територията на България се уточнява допълнително.
 6. Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

 

 1. ОТКАЗ ОТ СКЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ
 2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

1.2. Рекламации по т.1 се извършват само в момента на доставката.

 1. 2. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

2.1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2.2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

 1. Рекламации се приемат, както следва:

3.1. в срок от 48 часа от получаването на стоката.

3.2. Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София 1756, кв. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ. 203 No 10

3.3. При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията.

 1. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
 2. Клиентът има право , да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако тя е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

5.1. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид: Продуктът не трябва да е носен, надраскан, пран, гладен и да не е нарушена неговата цялост вкл. етикета и оригиналната опаковка. Трябва да е в приличен търговски вид и без странични миризми.

5.2. Да са запазени документите от доставката;

5.3. За връщането на стоката в случаите на ал.5 се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка, както и за връщане на получените/получената от Потребителя стока/стоки, предмет на договора, по който Потребителя е упражнил правото си на отказ. Търговецът не поема задължението сам да прибере стоките при упражнено право на отказ.

5.4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

5.5. Използвайте приложения стандартен формуляр за отказ: Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4.

5.6. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на Клиента.

 1. При упражнено от Потребителя право на отказ от договора, съгласно условията на ал.5, и при спазване на изискванията на чл.50 от Закона за защита на потребителите, Търговецът възстановява всички суми получени от Потребителя в срок от 14 дни, считано от датата на която Търговецът е уведомен за решението на потребителя да се откаже от Договора, съгласно чл.52 от Закона за защита на потребителите. Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано. Връщането на стоките се установява с приемо-предавателен протокол съгласно чл.5.3 от Договора.
 2. При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.
 3. В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то Потребителят следва да заплати всички такси, начислени от куриера за доставка и връщане на съответната стока.
 4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.princeskabg.com и Потребителя. 10. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.
 2. Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договора, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
 3. По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронната търговия.
 4. Неразделна част от Договора е Приложение №6 към чл.47 ал.4 към Закона за защита на потребителите (Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора), публикувано на сайта на Търговеца.

„ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД205579215, със седалище и адрес на управление гр. Софияж.к. „Манастирски ливади, бл. 33, вх.В ап.45, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ АННА ДАМЯНОВА. 

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

* Ненужното се зачертава."

 

ИНФОРМАЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.47 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от junonastore.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:  

 1. Основна характеристика на стоките в www.princeskabg.com са изписани подробно в страницата представяща всеки продукт;
 2. Нашето наименование е  „ПРИНЦЕСКА ФЕШЪН” ЕООД;
 3. Адрес на управление: гр. София, ж.к. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ. 203 No. 10;
 4. Седалище: гр. София, ж.к. МАЛИНОВА ДОЛИНА, УЛ. 203 No. 10;
 5. Контакти: office@princeskabg.com; тел:  0887 44 56 15;
 6. Цените на стоките www.princeskabg.com са с включено ДДС и са изписани на страницата на всеки продукт.
 7. За района на Република България доставката се изчислява автоматично от интегрираният електронен модул на Еконт . Цената за доставки извън Република България се уговаря допълнително при запитване.
 8. В случай на отказ от страна на потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то потребителя следва да заплати всички такси начислени от куриера по доставката и връщането на съответната стока.
 9. Потребителят има право да върне поръчана стока в срок от 7 работни дни от датата на получаването. Стоката следва да бъде във същият вид както при нейното получаване. При връщане потребителя се съгласява да поема всички разходи за връщане.